Disclaimer

De website MooiHandig en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van KenK. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KenK.

Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. KenK verricht projecten binnen wonen, welzijn en zorg. Zie www.kenkprojecten.nl. Ondanks de constante zorg en aandacht die MooiHandig aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. MooiHandig behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. MooiHandig sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Copyright © 2018 MooiHandig