Algemene voorwaarden

Bij MooiHandig waarderen we jouw privacy en vinden we het belangrijk dat je weet hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Lees daarom hier ons privacybeleid.

MooiHandig is gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen/Noord Nederland, onder nummer 02096691.

Artikel 1 Definities
1.1 MooiHandig is één van de handelsnamen van KenK, projecten voor wonen, zorg en arbeid. (zie www.kenkprojecten.nl)
1.2 MooiHandig heeft meerdere online winkels met producten die het leven gemakkelijker, comfortabeler en veiliger maken.
1.3 Deze algemene voorwaarden horen bij de activiteiten van de webwinkels van MooiHandig: mooihandig.nl, handigepostvanger.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten via de webwinkels van MooiHandig, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van kracht.
2.2 Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling vindt plaats onder aanvaarding van deze Voorwaarden.
2.3 Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten met MooiHandig worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MooiHandig ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van MooiHandig zijn vrijblijvend en MooiHandig behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand na het accepteren van de bestelling van een klant door MooiHandig. MooiHandig is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

Artikel 4 Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
4.2 De verzendkosten van de bestellingen staan vermeld bij Verzendkosten. 
4.3 MooiHandig kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 Betaling
5.1 De klant betaalt via één van de betaalmethodes in het bestelproces. Aan de bestelling van de klant kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld. Voor het plaatsen van een bestelling krijgt de klant, via de winkelwagen, een overzicht te zien van de totale kosten, inclusief verzendkosten. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de totale kosten, inclusief verzendkosten.
5.2 Voor betalingen worden geen extra kosten berekend, betaalmogelijkheden bij MooiHandig zijn:
 1. Ideal: Klanten die in Nederland via Internet bankieren kunnen met Ideal op een veilige en betrouwbare manier hun bestelling bij MooiHandig betalen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internet bankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie zie www.ideal.nl
 2. U kunt het bedrag van uw bestelling ook op de door u gebruikelijke wijze overmaken via uw bank. Uw bestelling wordt pas verwerkt als de betaling binnen is bij MooiHandig. 
5.3 Betaling dient te worden gedaan zonder korting of compensatie, behalve voor zover er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met MooiHandig.
5.4 De klant geeft MooiHandig toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.5 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum dat het geld is bijgeschreven op de rekening van MooiHandig.
5.6 In het geval dat de klant na een bestelling te hebben geplaatst, verzuimt te betalen ontvangt de klant na 7 werkdagen een herinnering waarin wordt gevraagd het openstaande saldo alsnog te voldoen. Wanneer MooiHandig de betaling vervolgens niet binnen 3 werkdagen ontvangt, worden de bestelde producten weer in de verkoop gedaan.

Artikel 6 Levering
6.1 MooiHandig streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is MooiHandig echter niet verplicht.
6.2 De uiterste leveringstermijn is 10 dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan MooiHandig kan worden toegerekend. 
6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Dezelfde termijn wordt aangehouden wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. De klant heeft in deze gevallen het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. MooiHandig zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen, mits er reeds is betaald.
6.4 Afwijkingen in kleur, type, en/of prijswijzigingen voorbehouden.
6.5 MooiHandig is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door de logistieke dienstverlener.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan MooiHandig verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8 Annuleren, retourneren en omruilen van artikelen
8.1 MooiHandig doet er alles aan om de klant via de website van de webwinkels volledig te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachting voldoen, dan kan dit geruild of geretourneerd worden. 
8.2 Iedere klant heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de gehele bestelling te annuleren of een (deel van) de bestelde artikelen te retourneren zonder aanbetaling van een boete en zonder opgaaf van redenen. De klant heeft, bij annulering of retournering, de mogelijkheid om de betaling (indien voldaan) van de gehele bestelling gerestitueerd te krijgen. Bij het annuleren of retourneren van een bestelling gelden de volgende voorwaarden:
 • artikelen die u via de webwinkels van MooiHandig heeft gekocht kunnen worden geruild mits:
  • het artikel nog in originele staat van verzending is
  • het artikel NIET in de uitverkoop gekocht is. Bij aankoop van een artikel in de uitverkoop wordt de klant hier op onze website op geattendeerd.
  • porto kosten voor het terugsturen van een artikel zijn voor rekening van de klant. Het nieuwe artikel wordt op kosten van MooiHandig toegestuurd.
 • Wanneer de klant niet tevreden is over zijn bestelling kan de klant zijn bestelling – of een gedeelte daarvan – gratis retourneren binnen 14 werkdagen. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met winkel@mooihandig.nl
  In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de Wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren. 
  Zodra MooiHandig alles in goede staat retour heeft ontvangen, stort MooiHandig de betaalde gelden binnen 14 dagen terug op de rekening van de klant. De klant dient de goederen onbeschadigd en compleet terug te sturen. Kosten voor het terugsturen zijn voor de klant.
8.3  Indien de klant niet binnen 24 uur na de bestelling of binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling op het afleveradres heeft geannuleerd of geretourneerd (of een bevestiging van annulering of retournering kan overleggen) is de klant betalingsplichtig.

Artikel 9 Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en MooiHandig, dan wel tussen MooiHandig en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en MooiHandig, is MooiHandig niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MooiHandig.

Artikel 10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht heeft MooiHandig het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat MooiHandig gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan MooiHandig kan worden toegerekend, omdat deze tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van MooiHandig en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van MooiHandig komt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Alle producten die in het assortiment van de webwinkels van MooiHandig zijn opgenomen voldoen aan de eisen waaraan lifestyle artikelen en hulpmiddelen moeten voldoen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomsten bij normaal gebruik mag verwachten. MooiHandig staat er voor in dat haar producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specficaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
11.2 Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de klant de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij MooiHandig. De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan MooiHandig.
11.3 De inhoud van de webwinkels van MooiHandig is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. MooiHandig kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. MooiHandig is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
11.4 MooiHandig kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 12 Klachten
12.1 MooiHandig streeft naar tevreden klanten. Mocht u klachten hebben over de producten of dienstverlening van MooiHandig dan verzoekt MooiHandig de klant deze eventuele klachten schriftelijk aan MooiHandig voor te leggen. De klant kan klachten sturen naar MooiHandig, Postbus 5048, 9700 GA Groningen of mailen naar winkel@mooihandig.nl. MooiHandig streeft ernaar klachten af te handelen binnen 30 dagen nadat de klacht is aangemeld. Indien het MooiHandig niet lukt een klacht binnen 30 dagen af te handelen wordt de klant geïnformeerd over de duur van de vertraging.

Artikel 13 Toepasselijk Recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen, klachten en opmerkingen
Wanneer u naar aanleiding van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons:

MooiHandig
Aarhusweg 2-10
9723 JJ Groningen
050 - 26 00 444
winkel@mooihandig.nl

Kamer van Koophandel Noord Nederland (Groningen): 02096691
Copyright © 2018 MooiHandig